МУŠАДДИМА

 

Œсимликларнинг доривор восита сифатида šœлланилиши тарихи инсоният тарихига тенг ва у билан чамбарчас  бо¼ланган бœлса керак. Іаšиšатдан іам бирор инсонни биринчи маротаба касалланишида (бирор жойи о¼риши ёки шикастланган еридан šон оšиши ва б.) унга даво šилиш маšсадида атрофида œсиб турган œсимликдан  фойдаланишдан œсимлик  дунёсини  доривор восита сифатида ишлатилиш тарихи бошланади. Шунинг учун іам бу тарих илк инсонни дунёга келиш тарихига тенг бœлса керак ва жуда šадимийдир.

Бошлан¼ич  даврда инсонлар касалларни даволашда œз атрофида œсадиган œсимликлардан фойдаланиши табиийдир. Кейинчалик улар турли сабабларга  кœра (šабилалараро урушларнинг бœлиши, яъни ерларни босиб олиш,  савдо йœлларининг очилиши, халšлар œртасида алоšаларнинг бошланиши ва б.) бошšа худудларнинг доривор воситаларидан фойдалана бошлайдилар.  Натижада, бир неча минг йиллар œтгач, іозирги замон œзига хос анъанага, даволаш усулига іамда доривор воситаларга бой хазинага эга, іозирги замон халš табобати вужудга келади.

Халš табобатининг касалликларни даволашдаги асосий воситаси – доривор œсимликлардир. Œтмишда яшаб ижод šилган, дунёга машіур хакимларни доривор воситаларини таілил šилинса, улар œз амалиётида тахминан 70-80% доривор œсимликлардан, кам миšдорда хайвон ва уларнинг маісулотларидан іамда табиий минераллардан фойдалангани маълум бœлади. Бу даврларда синтетик дори препаратлари йœš эди. Чунки кимё фани синтетик дори воситаларини яратишга тараššий šилиб етмаган, кимё саноати хам бу даражага етиб келмаган эди.

Доривор воситаларни кимёвий йœл билан синтез šилиб олиш анча кейин XX асрларда бошланди.

Кимё саноатини яхши тараššий šилган ва турли, юšори самарали дори воситаларини синтез šилиш йœли билан яратиш имконияти ту¼илган даврда айрим, дунёга таниšли олимлар (фармакологлар, шифокорлар ва бошšа мутахассислар) энди бизга табиий дори воситалари  керак эмас, зарур дориларни синтез йœли  билан олишимиз мумкин, деган янглиш фикрга келиб šолдилар. Лекин, кœп ваšт œтмай юšори самарали синтетик дори препаратларини инсон организмига салбий таъсири  борлиги аниšланди. Агар улар узоš ваšт ичида ва систематик равишда (айниšса сурункали касалликларни даволашда) истеъмол šилинса, синтетик дори препаратлари тирик организмни айрим органларини тузилиши ва функциясини   бузишга олиб келиши мумкинлиги кœпчилик олимлар тарафидан тасдиšланди. Шунинг учун бутун дунёда кейинга ваšтларда œсимликлардан олинадиган доривор препаратларга – фитопрепаратларга катта эътибор берилмоšда. Шунга šарамай, хозирча  фитопрепаратлар, доривор йи¼малар ва доривор œсимликлар тиббиёт амалиётида кам ишлатилади. Бунинг сабабалри кœп. Мисол сифтида šуйидагиларни келтириш мумкин:

1.      Доривор œсимликлар ва уларнинг препаратларини тиббиёт амалиётида кам šœлланишини асосий сабаблардан  бири – шифокорнинг œзи уларни яхши билмаслиги ва шунинг учун фитопрепаратларни беморга тавсия šилмаслигидир.

2.      Доривор œсимликлар ва уларни препаратлари деярли реклама šилинмайди.

3.      Доривор œсимликлар соіасида езилган  ва чоп этилган адабиётлар кœп. Лекин доривор œсимликларни йи¼иш, šуритиш ва саšлаш іамда улардан уй шароитида тœ¼ри фойдаланиш хаšида тœ¼ри, аниš ва тœла маслаіат берадиган мутахассисларнинг ёзган šœлланмалари охирги ваšтларда деярли чоп этилмаяпти. Бундай šœлланмани яратиш ва чоп этиш давр талаби бœлиб šолмоšда.

Тошкент фармацевтика институти профессори, фармацевтика фанлари доктори А.Ё.Ибрагимовнинг ёзиб чоп этишга тайёрланган асари юšорида айтиб œтилган муаммоларни šисман бœлсада, іал этишга šаратилган іайрли ишларидан биридир.

А.Ё.Ибрагимовни ёзган китобида 200 га яšин Œзбекистонда ёввойи іолда œсадиган, œстириладиган ва œстирилиши мумкин бœлган доривор œсимликлар тœ¼рисида тœлиš маълумот келтирилган: уларнинг тасвири, œсиш жойи, хом ашёсини тайёрлаш даври, усули, šуритиш ва саšлаш  шароитлари, ишлатиладиган šисмини кимёвий таркиби, асосий таъсир этувчи биологик фаол моддалари, табобат ва тиббиётда уларнинг дори шаклларини тайёрлаш технологияси каби масалалар ёритилган.

Китобда келтирилган доривор œсимликларни деярли іаммаси халš табобатида šœлланилади, šолганлари расмий тиббиётни доривор воситаларидир. Халš табобатида šœлланиладиган œсимликларни даволаш жараёнида ишлатилиш ва уй шароитида улардан  дори шаклларини тайёрлашни тœлиš баён этилиши муаллифни диššатга сазовор ишларидан іисобланиши керак. Чунки  шу келтирилган маълумотларни іисобга олган  іолда улар билан мутахассислар лозим топилган чуšур таілиллар œтказишса, ажаб эмас-ки, натижада янги доривор œсимлик  тиббиёт амалиётига жорий этилса.

Асарда турли касалликларда šœлланилиши мумкин бœлган 50 та  йи¼маларнинг таркиби келтирилган. Бу йи¼малар таркибидаги œсимликлар Œзбекистон худудида учрайдиган, йи¼иб олиш осон бœлган  ёки Œзбекистон  дорихоналаридан харид šилиш мумкин œсимликлардир. Шу билан бирга бу йи¼малардан уй шароитида дори шакллари (дамлама, šайнатма, настойка ва б.) тайёрлаш технологияси оддий тасвирланган. Бу эса тегишли касалликларни уй шароитида ортиšча іаражат šилмай даволашга  кœрсатма беришдир. Бемор учун бунинг аіамияти катта. Келтирилган йи¼маларни касалликлар бœйича баён этилиши айниšса диššатга сазовор ва мазкур китобни шу соіадаги бошšа китоблардан катта фарšидир. Йи¼малар билан бир šаторда яна айрим доривор œсимликлардан шира олиш ва шарбатлар тайёрлаш іамда уларни тиббиётда ишлатиш тœ¼рисида маълумотлар келтирилган.

Китобнинг оіирида уй шароитида ишлатилганда эітиёт бœлиш керак бœлган ва заіарли œсимликлар рœйхати іамда  асарда келтирилган доривор œсимликларнинг лотинча ва œзбекча номларини кœрсаткичлари берилган.

Кучли таъсир этувчи іамда заіарли œсимликларнинг рœйхатини беришни аіамияти катта ва муаллифни яхши ният билан šилинган хизматидир. Доривор œсимликларни йи¼иш, šуритиш ва саšлаш іамда улардан уй шароитида дори тайёрловчи шахслар šандай œсимлик билан ишлашини  яхши билиши шарт ва агар œсимлик захарли бœлса, ундан эхтиёткорлик  шартларини амалга ошириши керак. Шунинг учун одамларни огохлантириш маšсадида муаллиф юšорида айтиб œтилган рœйхатларни тузиб чиššан.

Асарда келтирилган доривор œсимликларнинг  лотинча ва œзбекча номларини кœрсаткичларини бериш яхши. Сабаби, биринчидан керакли œсимликни осонлик билан топиб олиш имкониятини берса, иккинчидан – китобда šайси œсимликлар тасвирланганини кœрсатади.

Юšорида ёзилган асар тœ¼рисидаги фикрларни жамлаб шуни айтиш мумкин. Муаллиф проф.А.Ё.Ибраимов яхши, хайрли ишни бажарган. Асардан провизорлар, шифокорлар, соіа œšитувчилари, фармацевтика, тиббиёт олий ва œрта махсус œšув юртларини талабалари билан šизиšадиган іамма фуšаролар кенг фойдалансалар бœлади. Китобни œзи іам айнан шу  хурматли китобхонларга мœлжаллаб ёзилган.

Китоб чоп этилиб, тезлик билан фуšароларга етиб борса, айни муддао бœлар эди.

 

Œзбекистонда хизмат кœрсатган фан арбоби,

профессор Х.Х.Холматов